Regulamin korzystania z aplikacji „Wyprawy Odkrywców”
 
WSTĘP:
Witaj aplikacji mobilnej „Wyprawy Odkrywców” (zwanej dalej WO), która służy do aktywnego poznawania historii, kultury i przyrody wielu zakątków Polski poprzez wędrówkę nieznakowanymi w terenie trasami i rozwiązywanie zagadek prowadzących do skarbu.
 
§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE:
1. Administratorem aplikacji WO jest firma 3Step Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Emaus 7/4, NIP 676-24-61-702, KRS 0000458881.
2. Współwłaścicielami aplikacji WO są: Fundacja Mapa Pasji z siedzibą w Krakowie, ul. Stańczyka 12/4, KRS: 0000643396, REGON: 36569445100000, Fundacja „CALAMITA” z siedzibą w Legnicy, ul. Miodowa 3, KRS: 0000479464, REGON: 022292801 oraz Fundacja Inicjatyw Rozwojowych i Edukacyjnych z siedzibą w Podkowie Leśnej, ul. Jodłowej 15A, KRS: 0000547798, REGON: 36100710000000.
3. Administratorem danych osobowych gromadzonych w ramach aplikacji QWO jest Fundacja „CALAMITA” z siedzibą w Legnicy, ul. Miodowa 3.
4. Użytkownik aplikacji QWO jest zobowiązany do przestrzegania postanowień tego Regulaminu.
5. Korzystanie z aplikacji QWO jest nieodpłatne.
 
§ 2 ZASADY KORZYSTANIA Z APLIKACJI WO: 
1. Korzystanie z aplikacji WO wymaga włączenia w urządzeniu mobilnym usługi lokalizacji GPS oraz transferu danych. Jest to konieczne do prawidłowego działania aplikacji.
2. Zamieszczone w aplikacji WO trasy turystyczne (zwane dalej Wyprawami) mają charakter nieznakowanych szlaków, których przebycie wymaga bycia we wskazanych lokalizacjach i rozwiązania zagadek, które pozwolą otrzymać końcowe hasło.
3. Na koniec przebytej Wyprawyużytkownik otrzymuje wirtualny dyplom, a zgromadzone na trasie punkty są przypisywane do jego konta oraz ujawniane w rankingu użytkowników aplikacji. Otrzymany dyplom użytkownik może zachować na swoim urządzeniu i/lub udostępnić publicznie.
4. Co do zasady, poza wirtualnym dyplomem, na końcu trasy powinno się znajdować fizyczne pudełko ze skarbem tj. specjalną pieczęcią, którą może przybić sobie na pamiątkę. Niedozwolone jest niszczenie lub przenoszenie skarbu w inne miejsce.
5. Współwłaściciele aplikacji WO i opiekunowie poszczególnych Wypraw dokładają wszelkich starań, by wszystkie Wyprawy prowadziły użytkownika precyzyjnie w terenie i umożliwiały dotarcie do pudełka ze skarbem, nie ponoszą jednak odpowiedzialności za ewentualne błędy i problemy napotkane na trasie Wyprawy, jak również za brak pudełka ze skarbem. Ewentualne problemy z funkcjonowaniem danego Wyprawy należy zgłaszać do jego opiekuna (jeśli w aplikacji podano jego dane kontaktowe) lub poprzez zakładkę „kontakt” w menu głównym aplikacji WO. Wyprawy, do którego użytkownicy zgłaszają krytyczne uwagi może zostać czasowo lub całkowicie wyłączony w aplikacji WO.
6. Jeśli Użytkownik korzysta z możliwości oceniania lub komentowania Wypraw zawartych w aplikacji, zobowiązuje się NIE umieszczać w treści komentarzy:
- haseł komputerowych, kodów dostępu lub innych danych umożliwiających nieuprawniony dostęp do informacji przechowywanych w systemie komputerowym lub sieci teleinformatycznej;
- treści bezprawnych, obraźliwych, nieprawdziwych, niezgodnych z prawem powszechnie obowiązującym w Polsce, propagujących przemoc, nagannych moralnie lub naruszających powszechnie uznane dobre obyczaje
- treści lub zdjęć o charakterze erotycznym czy pornograficznym, jak również treści epatujących choćby częściową nagością lub sugestywnych, odnoszących się w sposób dorozumiany do ww. treści, naruszających zarówno polskie, jak i międzynarodowe normy prawne oraz moralne, obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną, itp.); 
- danych, treści lub zdjęć naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób; 
- informacji komercyjnych, reklamowych, promocyjnych w celach innych niż dotyczących aplikacji.
Nie przestrzeganie ww. reguł będzie skutkowało usunięciem zamieszczonych treści i zawieszeniem konta użytkownika w aplikacji WO.
7. Współwłaściciele i Administrator aplikacji WO nie biorą odpowiedzialności za wady techniczne oraz prawne oferowanych usług. 
8. Administrator aplikacji WO będzie dokładał wszelkich starań i środków, aby nie było przerw w jej działaniu, jednak nie wyklucza, iż może nastąpić czasowe lub całkowite zawieszenie jej dostępności. Z tytułu takich działań nie przysługują Użytkownikowi żadne prawa do roszczeń odszkodowawczych. 
 
§ 3 REJESTRACJA 
1. Użytkownikiem aplikacji WO może być każda osoba, która po zaakceptowaniu postanowień Regulaminu, zrealizuje procedurę rejestracji w aplikacji zakończoną skutecznym założeniem konta. 
2. Do założenia wymagane jest podanie „nicku” użytkownika i jego adresu e-mail. Podanie adresu e-mail służy do tego, by użytkownik mógł korzystać z aplikacji, w szczególności by mógł odzyskać dostęp do swojego konta w aplikacji w razie utraty hasła, zmiany telefonu itp. Na podany adres e-mail nie będą wysyłane żadne wiadomości poza powiadomieniami administracyjnymi związanymi z działaniem konta, chyba że użytkownik wyrazi odrębną zgodę na otrzymywanie innego rodzaju wiadomości.
3. Użytkownik ma obowiązek podania prawdziwych danych (tj. prawdziwego adresu e-mail).
4. Dokonując rejestracji aplikacji WO, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z późniejszym zmianami. 
5. Poprzez rejestrację, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu korzystania z aplikacji oraz w celach statystycznych.
6. Użytkownik może dodatkowo wyrazić zgodę na otrzymywanie na podany w toku rejestracji konta adres e-mail i/lub na telefon, na którym została zainstalowana aplikacja wiadomości informacyjnych o nowych Wypraw, atrakcyjnych miejscach w ich pobliżu lub ciekawych wydarzeniach związanych z Wyprawami Odkrywców. Wyrażenie ww. zgody nie jest konieczne, by móc korzystać z aplikacji.
 
§ 4 LICENCJA NA KORZYSTANIE Z APLIKACJI WO
1. Z zastrzeżeniem warunków określonych w niniejszym Regulaminie, Użytkownik otrzymuje nie wyłączną, nie transferowalną licencję na zainstalowanie i wykorzystywanie kopii dostępnych Aplikacji, wyłącznie na ich wykorzystanie w celach niekomercyjnych. Wszelkie Aplikacje, które będą aktualizować, uzupełniać lub zastępować daną wersję Aplikacji również podlegają postanowieniom niniejszego Regulaminu, chyba, że zostanie wydana specjalna licencja dotycząca tych aktualizacji, uzupełnień czy zastąpienia.
2. Współwłaściciele aplikacji WO nie wyrażają zgody na autoryzowanie czy udzielanie zezwolenia jakiejkolwiek stronie trzeciej na poniższe: 
a) licencjonowanie lub sprzedaż aplikacji WO; 
b) dystrybuowanie aplikacji, za wyjątkiem sytuacji, kiedy taka dystrybucja została wyraźnie autoryzowana przez Współwłaścicieli; 
c) wykorzystanie aplikacji WO do innych celów, niż osobisty, niekomercyjny użytek; 
d) stosowanie technik inżynierii odwrotnej, dekompilacji, demontażu ani podejmowania prób dotarcia do kodu źródłowego aplikacji WO; 
e) modyfikowania, wprowadzania zmian czy tworzenia jakichkolwiek prac pochodnych na bazie aplikacji WO;
f) usuwania, zmiany czy zasłaniania wszelkich znaków towarowych, znaków handlowych oraz innych znaków własności pojawiających się w aplikacji WO. 
 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w tym w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
2. O wszelkich zmianach w niniejszym Regulaminie Serwisu Traseo.pl Użytkownicy portalu zostaną bezzwłocznie poinformowani. Za termin wniesienia zmian należy przyjąć termin opublikowania nowej wersji Regulaminu w aplikacji WO. Korzystanie z aplikacji po wprowadzeniu zmian w Regulaminie będzie równoznaczne z wyrażeniem zgody na wprowadzone zmiany i nie wymaga jego odrębnej zgody.